อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

 1. หน้าหลัก   >  เอกสารงบประมาณ  >  เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์  >  ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)   
ฉบับที่ 3 เล่มที่ 14 (3) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้เข้าชม : 1678
 • แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
 • แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
 • แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
 • แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
 • แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
 • แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
 • แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 • แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
 • แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
 • แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
วันที่ประกาศ : 06 มิ.ย. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 23 ก.ค. 2561 | 16:10 น.
0 Shares