ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

ค้นหาหนังสือเวียน


ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่ประกาศ หน้า เข้าชม ดาวน์โหลด
ลำดับที่1 ชื่อเรื่องเรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เลขที่หนังสือนร 0702/ว 134 วันที่ประกาศ11 ก.ย. 2561 หน้า3 เข้าชม979 เลขที่ดาวน์โหลด596 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่2 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 131 วันที่ประกาศ06 ก.ย. 2561 หน้า13 เข้าชม286 เลขที่ดาวน์โหลด208 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่3 ชื่อเรื่องเรื่อง การจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 130 วันที่ประกาศ04 ก.ย. 2561 หน้า1 เข้าชม495 เลขที่ดาวน์โหลด105 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่4 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณสำหรับหน่วยงานภายนอก (ผู้อำนวยการสำนักและระดับเชี่ยวชาญ) เลขที่หนังสือนร 0734/ว 129 วันที่ประกาศ04 ก.ย. 2561 หน้า1 เข้าชม238 เลขที่ดาวน์โหลด156 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่5 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติการใช้กระดาษพิมพ์ใบรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เลขที่หนังสือนร 0733/ว 124 วันที่ประกาศ24 ส.ค. 2561 หน้า1 เข้าชม319 เลขที่ดาวน์โหลด224 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่6 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 123 วันที่ประกาศ22 ส.ค. 2561 หน้า1 เข้าชม580 เลขที่ดาวน์โหลด278 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่7 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5 (ผู้ศึกษาภาคเอกชน) เลขที่หนังสือนร 0734/ว 120 วันที่ประกาศ08 ส.ค. 2561 หน้า8 เข้าชม52 เลขที่ดาวน์โหลด18 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่8 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5 (หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ) เลขที่หนังสือนร 0734/ว 119 วันที่ประกาศ08 ส.ค. 2561 หน้า8 เข้าชม41 เลขที่ดาวน์โหลด18 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่9 ชื่อเรื่องเรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 1 เลขที่หนังสือนร 0734/ว 117 วันที่ประกาศ31 ก.ค. 2561 หน้า12 เข้าชม261 เลขที่ดาวน์โหลด118 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่10 ชื่อเรื่องเรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 1 เลขที่หนังสือนร 0734/ว 116 วันที่ประกาศ31 ก.ค. 2561 หน้า12 เข้าชม245 เลขที่ดาวน์โหลด93 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 220 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 22 หน้า