อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ค้นหาหนังสือเวียน


ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่ประกาศ หน้า เข้าชม ดาวน์โหลด
ลำดับที่1 ชื่อเรื่องที่ นร๐๗๑๗.๑/ว๒๘ เรื่อง แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เลขที่หนังสือที่ นร๐๗๑๗.๑/ว๒๘ วันที่ประกาศ14 ธ.ค. 2566 หน้า2 เข้าชม1094 เลขที่ดาวน์โหลด3138 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่2 ชื่อเรื่องที่ นร๐๗๑๙.๒/ว๔ เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตรกรรมในบัญชีนวัตรกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตรกรรมไทย เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เลขที่หนังสือที่ นร๐๗๑๙.๒/ว๔ วันที่ประกาศ31 ต.ค. 2566 หน้า2 เข้าชม408 เลขที่ดาวน์โหลด163 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่3 ชื่อเรื่องที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว ๓ เรื่อง การดำเนินการตามระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เลขที่หนังสือที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว ๓ วันที่ประกาศ26 ต.ค. 2566 หน้า2 เข้าชม988 เลขที่ดาวน์โหลด598 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่4 ชื่อเรื่องด่วนที่สุด ที่ นร๐๗๑๗.๑/ว๑๖๙ เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง เลขที่หนังสือที่ นร๐๗๑๗.๑/ว๑๖๙ วันที่ประกาศ03 ต.ค. 2566 หน้า1 เข้าชม567 เลขที่ดาวน์โหลด338 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่5 ชื่อเรื่องด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว ๑๖๖ เรื่อง การดำเนินการตามระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เลขที่หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว ๑๖๖ วันที่ประกาศ28 ก.ย. 2566 หน้า2 เข้าชม619 เลขที่ดาวน์โหลด401 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่6 ชื่อเรื่องด่วนที่สุด ที่ นร๐๗๐๒/ว๑๕๒ ลว ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เลขที่หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร๐๗๐๒/ว๑๕๒ วันที่ประกาศ31 ส.ค. 2566 หน้า8 เข้าชม3063 เลขที่ดาวน์โหลด2068 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่7 ชื่อเรื่องที่ นร ๐๗๑๙.๒/ ว ๑๔๓ เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย ที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2566 เลขที่หนังสือที่ นร ๐๗๑๙.๒/ ว ๑๔๓ วันที่ประกาศ04 ส.ค. 2566 หน้า0 เข้าชม484 เลขที่ดาวน์โหลด209 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่8 ชื่อเรื่องที่ นร ๐๗๑๘/ว ๑๔๒ เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากรและการโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เลขที่หนังสือที่ นร ๐๗๑๘/ว ๑๔๒ วันที่ประกาศ25 ก.ค. 2566 หน้า1 เข้าชม925 เลขที่ดาวน์โหลด432 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่9 ชื่อเรื่องที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว ๑๓๓ ลว ๗ ก.ค. ๖๖ เรื่อง รายงานการโอนเงินจัดสรรการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เลขที่หนังสือที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว ๑๓๓ วันที่ประกาศ12 ก.ค. 2566 หน้า0 เข้าชม903 เลขที่ดาวน์โหลด467 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่10 ชื่อเรื่องที่ นร ๐๗๑๙.๒/ว ๑๒๘ เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตรกรรมในบัญชีนวัตรกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตรกรรมไทย เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เลขที่หนังสือที่ นร ๐๗๑๙.๒/ว ๑๒๘ วันที่ประกาศ05 ก.ค. 2566 หน้า0 เข้าชม620 เลขที่ดาวน์โหลด207 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 397 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 40 หน้า