ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

ค้นหาหนังสือเวียน


ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่ประกาศ หน้า เข้าชม ดาวน์โหลด
ลำดับที่1 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2562) เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 66 วันที่ประกาศ29 มี.ค. 2562 หน้า21 เข้าชม122 เลขที่ดาวน์โหลด114 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่2 ชื่อเรื่องเรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 62 วันที่ประกาศ21 มี.ค. 2562 หน้า6 เข้าชม118 เลขที่ดาวน์โหลด99 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่3 ชื่อเรื่องเรื่อง การศึกษาดูงานภายในประเทศโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๖ (ภาครัฐ) เลขที่หนังสือนร 0734/ว 58 วันที่ประกาศ12 มี.ค. 2562 หน้า8 เข้าชม144 เลขที่ดาวน์โหลด94 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่4 ชื่อเรื่องเรื่อง การศึกษาดูงานภายในประเทศโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๖ (ภาคเอกชน) เลขที่หนังสือนร 0734/ว 57 วันที่ประกาศ12 มี.ค. 2562 หน้า3 เข้าชม54 เลขที่ดาวน์โหลด26 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่5 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2562) เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 52 วันที่ประกาศ14 ก.พ. 2562 หน้า15 เข้าชม611 เลขที่ดาวน์โหลด468 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่6 ชื่อเรื่องเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เลขที่หนังสือที่ นร 0729.1/ว 51 วันที่ประกาศ12 ก.พ. 2562 หน้า5 เข้าชม809 เลขที่ดาวน์โหลด672 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่7 ชื่อเรื่องเรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 48 วันที่ประกาศ01 ก.พ. 2562 หน้า2 เข้าชม219 เลขที่ดาวน์โหลด146 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่8 ชื่อเรื่องวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลขที่หนังสือที่ นร 0732/3/156 วันที่ประกาศ16 ม.ค. 2562 หน้า0 เข้าชม802 เลขที่ดาวน์โหลด527 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่9 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562) เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 41 วันที่ประกาศ11 ม.ค. 2562 หน้า21 เข้าชม690 เลขที่ดาวน์โหลด480 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่10 ชื่อเรื่องเรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลขที่หนังสือที่ นร 0728/ว 39 วันที่ประกาศ11 ม.ค. 2562 หน้า2 เข้าชม1054 เลขที่ดาวน์โหลด589 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 244 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 25 หน้า