ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

ค้นหาหนังสือเวียน


ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่ประกาศ หน้า เข้าชม ดาวน์โหลด
ลำดับที่1 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2562) เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 52 วันที่ประกาศ14 ก.พ. 2562 หน้า15 เข้าชม35 เลขที่ดาวน์โหลด27 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่2 ชื่อเรื่องเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เลขที่หนังสือที่ นร 0729.1/ว 51 วันที่ประกาศ12 ก.พ. 2562 หน้า5 เข้าชม159 เลขที่ดาวน์โหลด132 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่3 ชื่อเรื่องเรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 48 วันที่ประกาศ01 ก.พ. 2562 หน้า2 เข้าชม98 เลขที่ดาวน์โหลด74 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่4 ชื่อเรื่องวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลขที่หนังสือที่ นร 0732/3/156 วันที่ประกาศ16 ม.ค. 2562 หน้า0 เข้าชม479 เลขที่ดาวน์โหลด323 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่5 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562) เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 41 วันที่ประกาศ11 ม.ค. 2562 หน้า21 เข้าชม392 เลขที่ดาวน์โหลด313 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่6 ชื่อเรื่องเรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลขที่หนังสือที่ นร 0728/ว 39 วันที่ประกาศ11 ม.ค. 2562 หน้า2 เข้าชม684 เลขที่ดาวน์โหลด390 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่7 ชื่อเรื่องเรื่อง การจัดทำเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 5 รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลขที่หนังสือที่ นร 0727/ว 40 วันที่ประกาศ11 ม.ค. 2562 หน้า10 เข้าชม258 เลขที่ดาวน์โหลด106 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่8 ชื่อเรื่องเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลขที่หนังสือนร 0728/ว 38 วันที่ประกาศ28 ธ.ค. 2561 หน้า8 เข้าชม860 เลขที่ดาวน์โหลด625 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่9 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการ เลขที่หนังสือนร 0729.2/ว 29 วันที่ประกาศ21 ธ.ค. 2561 หน้า0 เข้าชม372 เลขที่ดาวน์โหลด180 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่10 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2561) เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 26 วันที่ประกาศ18 ธ.ค. 2561 หน้า0 เข้าชม320 เลขที่ดาวน์โหลด251 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 239 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 24 หน้า