อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวสำนักงบประมาณ - ข่าวประชาสัมพันธ์


งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)


ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุง)

หมายเหตุ: 1) กรณี ครม. ส่งสภาผู้แทนฯ วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 การพิจารณาวาระ 1-3 ของสภาผู้แทนฯ จะครบ 105 วัน ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 2) กรณี สภาผู้แทนฯ ส่งวุฒิสภา วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 จะครบ 20 วัน ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567


การทบทวนและวางแผนงบประมาณ
การจัดทำงบประมาณ
การอนุมัติงบประมาณ

1

13 ก.ย. 2566
สำนักงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ
อ่านต่อ...

สำนักงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ
1. การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567
2. ข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย ความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล
3. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 

2

12 ก.ย. 2566 - 13 ก.ย. 2566
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ปรับปรุงแผนการคลังระยะปานกลาง และ นำเสนอคณะรัฐมนตรี
อ่านต่อ...

คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ปรับปรุงแผนการคลังระยะปานกลางและนำเสนอคณะรัฐมนตรี

3

14 ก.ย. 2566 - 18 ต.ค. 2566
1. กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงบประมาณ
อ่านต่อ...

14 - 17 ก.ย. 66

1. กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงบประมาณ ร่วมกันทบทวนการประมาณการรายได้ กำหนดนโยบาย กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี

18 ก.ย. 66
2. คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย วงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้าง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 

4

13 ก.ย. 2566 - 06 ต.ค. 2566
1. หน่วยรับงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ที่มีรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณ วงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
อ่านต่อ...

13 ก.ย. - 3 ต.ค. 66
1. หน่วยรับงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ที่มีรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณ วงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนเสนอรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

13 ก.ย. - 6 ต.ค. 66

2.รายการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาท ขึ้นไปให้ทำการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเสนอรายละเอียดคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3.หน่วยรับงบประมาณดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ และความต้องการ ของประชาชน

5

13 ก.ย. 2566 - 05 ต.ค. 2566
นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
อ่านต่อ...

นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6

13 ก.ย. 2566 - 06 ต.ค. 2566
คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พิจารณาทบทวน
อ่านต่อ...

คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบขอบเขต เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด และ ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่งสำนักงบประมาณ

7

13 ก.ย. 2566 - 06 ต.ค. 2566
หน่วยรับงบประมาณ ปรับปรุงคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
อ่านต่อ...

หน่วยรับงบประมาณ ปรับปรุงคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่แสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณ เป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้างงบประมาณ โดยบูรณาการงบประมาณในมิติหน่วยรับงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ แผนพัฒนาพื้นที่ ความต้องการของประชาชน รวมทั้งนำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และ รายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ เสนอคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณา ให้ความเห็นชอบและส่งสำนักงบประมาณในรูปแบบเอกสารและผ่านระบบ e- Budgeting

ภายในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566

8

07 ต.ค. 2566 - 14 พ.ย. 2566
1. สำนักงบประมาณ พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี
อ่านต่อ...

7 ต.ค. - 10 พ.ย. 66

1. สำนักงบประมาณ พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี

14 พ.ย. 66
2. คณะรัฐมนตรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 

9

15 พ.ย. 2566 - 21 พ.ย. 2566
สำนักงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี
อ่านต่อ...

15 - 17 พ.ย. 66

1. สำนักงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี

21 พ.ย. 66
2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมอบให้สำนักงบประมาณไปดำเนินการ รับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

10

22 พ.ย. 2566 - 12 ธ.ค. 2566
สำนักงบประมาณ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
อ่านต่อ...

22 - 28 พ.ย. 66

1. สำนักงบประมาณ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

12 ธ.ค. 66
2. คณะรัฐมนตรี รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และให้สำนักงบประมาณ จัดพิมพ์ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเอกสารประกอบงบประมาณ

11

12 ธ.ค. 2566 - 26 ธ.ค. 2566
สำนักงบประมาณ ดำเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
อ่านต่อ...

12 - 22 ธ.ค. 66

1. สำนักงบประมาณ ดำเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเอกสารประกอบงบประมาณ

26 ธ.ค. 66
2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเอกสารประกอบงบประมาณ และนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร
 

12

03 ม.ค. 2567 - 04 ม.ค. 2567
สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 1
อ่านต่อ...

สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 1

13

03 เม.ย. 2567 - 04 เม.ย. 2567
สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 2 - 3
อ่านต่อ...

สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระที่ 2 - 3

14

09 เม.ย. 2567 - 10 เม.ย. 2567
วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
อ่านต่อ...

วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

15

17 เม.ย. 2567
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป
อ่านต่อ...

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป
 

2566
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
2567
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
 • 13 ก.ย. 2566
  สำนักงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ

  สำนักงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ
  1. การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2567
  2. ข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย ความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล
  3. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   

 • 12 ก.ย. 2566 - 13 ก.ย. 2566
  คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ปรับปรุงแผนการคลังระยะปานกลาง และ นำเสนอคณะรัฐมนตรี

  คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ปรับปรุงแผนการคลังระยะปานกลางและนำเสนอคณะรัฐมนตรี

 • 14 ก.ย. 2566 - 18 ต.ค. 2566
  1. กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงบประมาณ

  14 - 17 ก.ย. 66

  1. กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงบประมาณ ร่วมกันทบทวนการประมาณการรายได้ กำหนดนโยบาย กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี

  18 ก.ย. 66
  2. คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย วงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้าง
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   

 • 13 ก.ย. 2566 - 06 ต.ค. 2566
  1. หน่วยรับงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ที่มีรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณ วงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

  13 ก.ย. - 3 ต.ค. 66
  1. หน่วยรับงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ที่มีรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณ วงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนเสนอรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  13 ก.ย. - 6 ต.ค. 66

  2.รายการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาท ขึ้นไปให้ทำการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเสนอรายละเอียดคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  3.หน่วยรับงบประมาณดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ และความต้องการ ของประชาชน

 • 13 ก.ย. 2566 - 05 ต.ค. 2566
  นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 • 13 ก.ย. 2566 - 06 ต.ค. 2566
  คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พิจารณาทบทวน

  คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบขอบเขต เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด และ ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่งสำนักงบประมาณ

 • 13 ก.ย. 2566 - 06 ต.ค. 2566
  หน่วยรับงบประมาณ ปรับปรุงคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  หน่วยรับงบประมาณ ปรับปรุงคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่แสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณ เป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้างงบประมาณ โดยบูรณาการงบประมาณในมิติหน่วยรับงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ แผนพัฒนาพื้นที่ ความต้องการของประชาชน รวมทั้งนำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และ รายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ เสนอคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณา ให้ความเห็นชอบและส่งสำนักงบประมาณในรูปแบบเอกสารและผ่านระบบ e- Budgeting

  ภายในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566

 • 07 ต.ค. 2566 - 14 พ.ย. 2566
  1. สำนักงบประมาณ พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี

  7 ต.ค. - 10 พ.ย. 66

  1. สำนักงบประมาณ พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี

  14 พ.ย. 66
  2. คณะรัฐมนตรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   

 • 15 พ.ย. 2566 - 21 พ.ย. 2566
  สำนักงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี

  15 - 17 พ.ย. 66

  1. สำนักงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี

  21 พ.ย. 66
  2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมอบให้สำนักงบประมาณไปดำเนินการ รับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 • 22 พ.ย. 2566 - 12 ธ.ค. 2566
  สำนักงบประมาณ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

  22 - 28 พ.ย. 66

  1. สำนักงบประมาณ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

  12 ธ.ค. 66
  2. คณะรัฐมนตรี รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และให้สำนักงบประมาณ จัดพิมพ์ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเอกสารประกอบงบประมาณ

 • 12 ธ.ค. 2566 - 26 ธ.ค. 2566
  สำนักงบประมาณ ดำเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  12 - 22 ธ.ค. 66

  1. สำนักงบประมาณ ดำเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเอกสารประกอบงบประมาณ

  26 ธ.ค. 66
  2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเอกสารประกอบงบประมาณ และนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร
   

 • 03 ม.ค. 2567 - 04 ม.ค. 2567
  สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 1

  สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 1

 • 03 เม.ย. 2567 - 04 เม.ย. 2567
  สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 2 - 3

  สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระที่ 2 - 3

 • 09 เม.ย. 2567 - 10 เม.ย. 2567
  วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 • 17 เม.ย. 2567
  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป
   

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หมายเหตุ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 - สภาผู้แทนราษฎรมีเวลาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 105 วัน วัน นับตั้งแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติฯ มาถึงสภาผู้แทนราษฎร (กรณีครม. ส่งสภาผู้แทนฯ วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 จะครบ 105 วัน ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2567) - วุฒิสภามีเวลาพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน 20 วันนับตั้งแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติฯ นั้น มาถึงวุฒิสภา (กรณีสภาผู้แทนฯ ส่งวุฒิสภา วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2567 จะครบ 20 วัน ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2567)


การทบทวนและวางแผนงบประมาณ
การจัดทำงบประมาณ
การอนุมัติงบประมาณ

1

16 ม.ค. 2567
คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
อ่านต่อ...

คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2

01 ต.ค. 2566 - 30 ม.ค. 2567
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุงข้อมูล และจัดทำรายงาน เพื่อประกอบการพิจารณาฯ
อ่านต่อ...

การพิจารณาทบทวน ปรับปรุงข้อมูล และจัดทำรายงาน เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยรับงบประมาณ ดังนี้

ต.ค. - 14 พ.ย. 66
1) จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่งสำนักงบประมาณ

ต.ค. - 22 ธ.ค. 66

2) ร่วมกับสำนักงบประมาณ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายรับและรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ส่งสำนักงบประมาณ

ต.ค. - 22 ธ.ค. 66

3) จัดทำรายละเอียดข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ส่งสำนักงบประมาณ

ต.ค. 66 - 30 ม.ค. 67

4) พิจารณาทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ส่งสำนักงบประมาณ

ต.ค. 66 - 30 ม.ค. 67

5) หน่วยรับงบประมาณดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับพื้นที่และความต้องการของประชาชน

ต.ค. 66 - 30 ม.ค. 67

6) รายการที่หน่วยรับงบประมาณขอรับการจัดสรรงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนส่งรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ต.ค. 66 - 30 ม.ค. 67

7) หน่วยรับงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่มีรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ก่อนยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3

01 ต.ค. 2566 - 31 ม.ค. 2567
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 มิติพื้นที่
อ่านต่อ...

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2568  มิติพื้นที่  (Area)  ให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่  แผนพัฒนาพื้นที่และยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

4

14 ก.ย. 2566 - 18 ต.ค. 2566
พิจารณาและจัดทำข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ และนำเสนอคณะรัฐมนตรี
อ่านต่อ...

ต.ค. - พ.ย. 66

1. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง และสำนักงบประมาณ ร่วมกันพิจารณาและจัดทำข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล และนำเสนอคณะรัฐมนตรี

4 ธ.ค. 66
2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

5

19 ธ.ค. 2566 - 02 ก.พ. 2567
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
อ่านต่อ...

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

19 ธ.ค. 66

1) คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

19 ธ.ค. 66 - 2 ก.พ. 67

2) คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบขอบเขต เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด และข้อเสนองบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ส่งสำนักงบประมาณ

6

01 ธ.ค. 2566 - 12 ม.ค. 2567
ปรับปรุงแผนการคลังระยะปานกลางฯ และนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณฯ
อ่านต่อ...

1 - 26 ธ.ค. 66

1. คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ จัดทำแผนการคลังระยะปานกลาง

12 ม.ค. 67

2. นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

7

13 ก.ย. 2566 - 06 ต.ค. 2566
พิจารณาประมาณการรายได้ กำหนดนโยบาย กรอบวงเงินฯ และนำเสนอคณะรัฐมนตรี
อ่านต่อ...

27 ธ.ค. 66  - 12 ม.ค. 67

1. กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงบประมาณ ร่วมกันพิจารณาประมาณการรายได้ กำหนดนโยบาย กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี

16 ม.ค. 67

2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย วงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568

8

01 ธ.ค. 2566 - 02 ก.พ. 2567
หน่วยรับงบประมาณ ปรับปรุงคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
อ่านต่อ...

หน่วยรับงบประมาณ จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่แสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณ เป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้างงบประมาณ โดยให้ความสำคัญกับนโยบายรัฐบาล 142 ประเด็น บูรณาการงบประมาณในมิติหน่วยรับงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ แผนพัฒนาพื้นที่ ความต้องการของประชาชน รวมทั้งนำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ เสนอคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งสำนักงบประมาณในรูปแบบเอกสารและผ่านระบบ e- Budgeting ภายในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

9

03 ก.พ. 2567 - 26 มี.ค. 2567
พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี
อ่านต่อ...

3 ก.พ. - 19 มี.ค. 67

1. สำนักงบประมาณ พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี

26 มี.ค. 67

2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

10

24 มี.ค. 2567 - 05 เม.ย. 2567
พิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี
อ่านต่อ...

15 - 17 พ.ย. 66

1. สำนักงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี

9 เม.ย. 67

2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และมอบให้สำนักงบประมาณไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

11

10 เม.ย. 2567 - 07 พ.ค. 2567
สำนักงบประมาณ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
อ่านต่อ...

10 - 24 เม.ย. 67

1. สำนักงบประมาณ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

7 พ.ค. 67

2. คณะรัฐมนตรี รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และให้สำนักงบประมาณ จัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเอกสารประกอบงบประมาณ

12

08 พ.ค. 2567 - 28 พ.ค. 2567
สำนักงบประมาณ ดำเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
อ่านต่อ...

8 - 24 พ.ค. 67

1. สำนักงบประมาณ ดำเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเอกสารประกอบงบประมาณ

28 พ.ค. 67

2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเอกสารประกอบงบประมาณ และนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร

13

05 มิ.ย. 2567 - 06 มิ.ย. 2567
สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระที่ 1
อ่านต่อ...

สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระที่ 1

14

28 ส.ค. 2567 - 29 ส.ค. 2567
สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระที่ 2 - 3
อ่านต่อ...

สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วาระที่ 2 - 3

15

09 ก.ย. 2567 - 10 ก.ย. 2567
วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
อ่านต่อ...

วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

16

17 ก.ย. 2567
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป
อ่านต่อ...

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป
 

2566
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
2567
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
 • 16 ม.ค. 2567
  คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

  คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

 • 01 ต.ค. 2566 - 30 ม.ค. 2567
  การพิจารณาทบทวน ปรับปรุงข้อมูล และจัดทำรายงาน เพื่อประกอบการพิจารณาฯ

  การพิจารณาทบทวน ปรับปรุงข้อมูล และจัดทำรายงาน เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยรับงบประมาณ ดังนี้

  ต.ค. - 14 พ.ย. 66
  1) จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่งสำนักงบประมาณ

  ต.ค. - 22 ธ.ค. 66

  2) ร่วมกับสำนักงบประมาณ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายรับและรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ส่งสำนักงบประมาณ

  ต.ค. - 22 ธ.ค. 66

  3) จัดทำรายละเอียดข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ส่งสำนักงบประมาณ

  ต.ค. 66 - 30 ม.ค. 67

  4) พิจารณาทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ส่งสำนักงบประมาณ

  ต.ค. 66 - 30 ม.ค. 67

  5) หน่วยรับงบประมาณดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับพื้นที่และความต้องการของประชาชน

  ต.ค. 66 - 30 ม.ค. 67

  6) รายการที่หน่วยรับงบประมาณขอรับการจัดสรรงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนส่งรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

  ต.ค. 66 - 30 ม.ค. 67

  7) หน่วยรับงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่มีรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ก่อนยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

 • 01 ต.ค. 2566 - 31 ม.ค. 2567
  จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 มิติพื้นที่

  จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2568  มิติพื้นที่  (Area)  ให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่  แผนพัฒนาพื้นที่และยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

 • 14 ก.ย. 2566 - 18 ต.ค. 2566
  พิจารณาและจัดทำข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ และนำเสนอคณะรัฐมนตรี

  ต.ค. - พ.ย. 66

  1. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง และสำนักงบประมาณ ร่วมกันพิจารณาและจัดทำข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล และนำเสนอคณะรัฐมนตรี

  4 ธ.ค. 66
  2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

 • 19 ธ.ค. 2566 - 02 ก.พ. 2567
  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

  19 ธ.ค. 66

  1) คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

  19 ธ.ค. 66 - 2 ก.พ. 67

  2) คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบขอบเขต เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด และข้อเสนองบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ส่งสำนักงบประมาณ

 • 01 ธ.ค. 2566 - 12 ม.ค. 2567
  ปรับปรุงแผนการคลังระยะปานกลางฯ และนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณฯ

  1 - 26 ธ.ค. 66

  1. คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ จัดทำแผนการคลังระยะปานกลาง

  12 ม.ค. 67

  2. นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

 • 13 ก.ย. 2566 - 06 ต.ค. 2566
  พิจารณาประมาณการรายได้ กำหนดนโยบาย กรอบวงเงินฯ และนำเสนอคณะรัฐมนตรี

  27 ธ.ค. 66  - 12 ม.ค. 67

  1. กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงบประมาณ ร่วมกันพิจารณาประมาณการรายได้ กำหนดนโยบาย กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี

  16 ม.ค. 67

  2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย วงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2568

 • 01 ธ.ค. 2566 - 02 ก.พ. 2567
  หน่วยรับงบประมาณ ปรับปรุงคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

  หน่วยรับงบประมาณ จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่แสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณ เป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้างงบประมาณ โดยให้ความสำคัญกับนโยบายรัฐบาล 142 ประเด็น บูรณาการงบประมาณในมิติหน่วยรับงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ แผนพัฒนาพื้นที่ ความต้องการของประชาชน รวมทั้งนำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ เสนอคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งสำนักงบประมาณในรูปแบบเอกสารและผ่านระบบ e- Budgeting ภายในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

 • 03 ก.พ. 2567 - 26 มี.ค. 2567
  พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี

  3 ก.พ. - 19 มี.ค. 67

  1. สำนักงบประมาณ พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี

  26 มี.ค. 67

  2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

 • 24 มี.ค. 2567 - 05 เม.ย. 2567
  พิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี

  15 - 17 พ.ย. 66

  1. สำนักงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี

  9 เม.ย. 67

  2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และมอบให้สำนักงบประมาณไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

 • 10 เม.ย. 2567 - 07 พ.ค. 2567
  สำนักงบประมาณ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

  10 - 24 เม.ย. 67

  1. สำนักงบประมาณ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

  7 พ.ค. 67

  2. คณะรัฐมนตรี รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และให้สำนักงบประมาณ จัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเอกสารประกอบงบประมาณ

 • 08 พ.ค. 2567 - 28 พ.ค. 2567
  สำนักงบประมาณ ดำเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

  8 - 24 พ.ค. 67

  1. สำนักงบประมาณ ดำเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเอกสารประกอบงบประมาณ

  28 พ.ค. 67

  2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเอกสารประกอบงบประมาณ และนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร

 • 05 มิ.ย. 2567 - 06 มิ.ย. 2567
  สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระที่ 1

  สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระที่ 1

 • 28 ส.ค. 2567 - 29 ส.ค. 2567
  สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระที่ 2 - 3

  สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วาระที่ 2 - 3

 • 09 ก.ย. 2567 - 10 ก.ย. 2567
  วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

  วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

 • 17 ก.ย. 2567
  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป
   

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


การเปิดเผยราคากลาง


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


วารสารการงบประมาณ


บริการออนไลน์


เว็บย่อยสำนักงบประมาณ


หน่วยงานภายนอก


.