อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวสำนักงบประมาณ - ข่าวประชาสัมพันธ์


งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุง)

หมายเหตุ: 1) กรณี ครม. ส่งสภาผู้แทนฯ วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 การพิจารณาวาระ 1-3 ของสภาผู้แทนฯ จะครบ 105 วัน ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 2) กรณี สภาผู้แทนฯ ส่งวุฒิสภา วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 จะครบ 20 วัน ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567


การทบทวนและวางแผนงบประมาณ
การจัดทำงบประมาณ
การอนุมัติงบประมาณ

1

13 ก.ย. 2566
สำนักงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ
อ่านต่อ...

สำนักงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ
1. การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567
2. ข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย ความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล
3. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 

2

12 ก.ย. 2566 - 13 ก.ย. 2566
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ปรับปรุงแผนการคลังระยะปานกลาง และ นำเสนอคณะรัฐมนตรี
อ่านต่อ...

คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ปรับปรุงแผนการคลังระยะปานกลางและนำเสนอคณะรัฐมนตรี

3

14 ก.ย. 2566 - 18 ต.ค. 2566
1. กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงบประมาณ
อ่านต่อ...

14 - 17 ก.ย. 66

1. กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงบประมาณ ร่วมกันทบทวนการประมาณการรายได้ กำหนดนโยบาย กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี

18 ก.ย. 66
2. คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย วงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้าง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 

4

13 ก.ย. 2566 - 06 ต.ค. 2566
1. หน่วยรับงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ที่มีรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณ วงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
อ่านต่อ...

13 ก.ย. - 3 ต.ค. 66
1. หน่วยรับงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ที่มีรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณ วงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนเสนอรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

13 ก.ย. - 6 ต.ค. 66

2.รายการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาท ขึ้นไปให้ทำการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเสนอรายละเอียดคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3.หน่วยรับงบประมาณดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ และความต้องการ ของประชาชน

5

13 ก.ย. 2566 - 05 ต.ค. 2566
นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
อ่านต่อ...

นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6

13 ก.ย. 2566 - 06 ต.ค. 2566
คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พิจารณาทบทวน
อ่านต่อ...

คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบขอบเขต เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด และ ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่งสำนักงบประมาณ

7

13 ก.ย. 2566 - 06 ต.ค. 2566
หน่วยรับงบประมาณ ปรับปรุงคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
อ่านต่อ...

หน่วยรับงบประมาณ ปรับปรุงคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่แสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณ เป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้างงบประมาณ โดยบูรณาการงบประมาณในมิติหน่วยรับงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ แผนพัฒนาพื้นที่ ความต้องการของประชาชน รวมทั้งนำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และ รายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ เสนอคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณา ให้ความเห็นชอบและส่งสำนักงบประมาณในรูปแบบเอกสารและผ่านระบบ e- Budgeting

ภายในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566

8

07 ต.ค. 2566 - 14 พ.ย. 2566
1. สำนักงบประมาณ พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี
อ่านต่อ...

7 ต.ค. - 10 พ.ย. 66

1. สำนักงบประมาณ พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี

14 พ.ย. 66
2. คณะรัฐมนตรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 

9

15 พ.ย. 2566 - 21 พ.ย. 2566
สำนักงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี
อ่านต่อ...

15 - 17 พ.ย. 66

1. สำนักงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี

21 พ.ย. 66
2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมอบให้สำนักงบประมาณไปดำเนินการ รับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

10

22 พ.ย. 2566 - 12 ธ.ค. 2566
สำนักงบประมาณ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
อ่านต่อ...

22 - 28 พ.ย. 66

1. สำนักงบประมาณ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

12 ธ.ค. 66
2. คณะรัฐมนตรี รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และให้สำนักงบประมาณ จัดพิมพ์ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเอกสารประกอบงบประมาณ

11

12 ธ.ค. 2566 - 26 ธ.ค. 2566
สำนักงบประมาณ ดำเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
อ่านต่อ...

12 - 22 ธ.ค. 66

1. สำนักงบประมาณ ดำเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเอกสารประกอบงบประมาณ

26 ธ.ค. 66
2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเอกสารประกอบงบประมาณ และนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร
 

12

03 ม.ค. 2567 - 04 ม.ค. 2567
สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 1
อ่านต่อ...

สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 1

13

03 เม.ย. 2567 - 04 เม.ย. 2567
สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 2 - 3
อ่านต่อ...

สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระที่ 2 - 3

14

09 เม.ย. 2567 - 10 เม.ย. 2567
วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
อ่านต่อ...

วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

15

17 เม.ย. 2567
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป
อ่านต่อ...

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป
 

2566
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
2567
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
 • 13 ก.ย. 2566
  สำนักงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ

  สำนักงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ
  1. การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2567
  2. ข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย ความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล
  3. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   

 • 12 ก.ย. 2566 - 13 ก.ย. 2566
  คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ปรับปรุงแผนการคลังระยะปานกลาง และ นำเสนอคณะรัฐมนตรี

  คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ปรับปรุงแผนการคลังระยะปานกลางและนำเสนอคณะรัฐมนตรี

 • 14 ก.ย. 2566 - 18 ต.ค. 2566
  1. กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงบประมาณ

  14 - 17 ก.ย. 66

  1. กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงบประมาณ ร่วมกันทบทวนการประมาณการรายได้ กำหนดนโยบาย กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี

  18 ก.ย. 66
  2. คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย วงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้าง
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   

 • 13 ก.ย. 2566 - 06 ต.ค. 2566
  1. หน่วยรับงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ที่มีรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณ วงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

  13 ก.ย. - 3 ต.ค. 66
  1. หน่วยรับงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ที่มีรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณ วงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนเสนอรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  13 ก.ย. - 6 ต.ค. 66

  2.รายการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาท ขึ้นไปให้ทำการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเสนอรายละเอียดคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  3.หน่วยรับงบประมาณดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ และความต้องการ ของประชาชน

 • 13 ก.ย. 2566 - 05 ต.ค. 2566
  นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 • 13 ก.ย. 2566 - 06 ต.ค. 2566
  คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พิจารณาทบทวน

  คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบขอบเขต เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด และ ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่งสำนักงบประมาณ

 • 13 ก.ย. 2566 - 06 ต.ค. 2566
  หน่วยรับงบประมาณ ปรับปรุงคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  หน่วยรับงบประมาณ ปรับปรุงคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่แสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณ เป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้างงบประมาณ โดยบูรณาการงบประมาณในมิติหน่วยรับงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ แผนพัฒนาพื้นที่ ความต้องการของประชาชน รวมทั้งนำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และ รายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ เสนอคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณา ให้ความเห็นชอบและส่งสำนักงบประมาณในรูปแบบเอกสารและผ่านระบบ e- Budgeting

  ภายในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566

 • 07 ต.ค. 2566 - 14 พ.ย. 2566
  1. สำนักงบประมาณ พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี

  7 ต.ค. - 10 พ.ย. 66

  1. สำนักงบประมาณ พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี

  14 พ.ย. 66
  2. คณะรัฐมนตรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   

 • 15 พ.ย. 2566 - 21 พ.ย. 2566
  สำนักงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี

  15 - 17 พ.ย. 66

  1. สำนักงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี

  21 พ.ย. 66
  2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมอบให้สำนักงบประมาณไปดำเนินการ รับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 • 22 พ.ย. 2566 - 12 ธ.ค. 2566
  สำนักงบประมาณ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

  22 - 28 พ.ย. 66

  1. สำนักงบประมาณ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

  12 ธ.ค. 66
  2. คณะรัฐมนตรี รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และให้สำนักงบประมาณ จัดพิมพ์ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเอกสารประกอบงบประมาณ

 • 12 ธ.ค. 2566 - 26 ธ.ค. 2566
  สำนักงบประมาณ ดำเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  12 - 22 ธ.ค. 66

  1. สำนักงบประมาณ ดำเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเอกสารประกอบงบประมาณ

  26 ธ.ค. 66
  2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเอกสารประกอบงบประมาณ และนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร
   

 • 03 ม.ค. 2567 - 04 ม.ค. 2567
  สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 1

  สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 1

 • 03 เม.ย. 2567 - 04 เม.ย. 2567
  สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 2 - 3

  สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระที่ 2 - 3

 • 09 เม.ย. 2567 - 10 เม.ย. 2567
  วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 • 17 เม.ย. 2567
  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป
   

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


การเปิดเผยราคากลาง


ภาพกิจกรรมสำนักงบประมาณ


วีดิทัศน์สำนักงบประมาณ


วารสารการงบประมาณ


บริการออนไลน์


เว็บย่อยสำนักงบประมาณ


หน่วยงานภายนอก


.