อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เงื่อนไขข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์  

เงื่อนไขข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์ส่วนนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่ว่าด้วยเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์สำนักงบประมาณ การเรียกใช้งานทุกๆส่วนของเว็บไซต์สำนักงบประมาณนี้ ท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้

การรับบริการข้อมูล

ทางสำนักงบประมาณมีสิทธิในการดำเนินการเปลี่ยนแปลง และในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า ในกรณีของการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ทางสำนักงบประมาณมีสิทธิในการบล็อก ผู้ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ และ/หรือดำเนินการใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเชื่องโยงเว็บไซต์อื่นๆ

ทางสำนักงบประมาณอาจจัดการให้มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ (เว็บไซต์อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงบประมาณ) ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น การที่ท่านเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์เหล่านั้นย่อมเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามทางสำนักงบประมาณจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่ท่านได้รับอันเนื่องมาจากข้อมูลที่กำหนดหรือเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อม ต่อกับสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ สำนักงบประมาณมิได้ให้คำรับรอง รับประกันหรือคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับข้อมูล ใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าวนั้น

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อทำการดาวน์โหลดใดๆ ที่ทางสำนักงบประมาณจัดให้มีขึ้นนั้นเป็นเพียงเพื่อความสะดวกสบายของท่านเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทางสำนักงบประมาณจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการปฏิบัติหน้าที่ บกพร่องที่เกิดจากหรือเป็นผลมาจากซอฟท์ไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลดมา โปรดตระหนักด้วยว่าการใช้ซอฟท์ไฟล์ใดๆที่ท่านดาวน์โหลดจะตกอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ สามารถปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวนั้น ในกรณีเช่นว่านั้นทางสำนักงบประมาณจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่ท่านได้รับ ทุกประการ โปรดทราบด้วยว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวท่านจะตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายการใช้เว็บไซต์ ที่ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชม

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)

ข้อความในอีเมลที่ได้มีการส่งถึงสำนักงบประมาณโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่สามารถรับประกันได้ว่ามีความปลอดภัยสูงสุด ทางสำนักงบประมาณขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับผิดชอบความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ หากมีการส่งข้อความถึงสำนักงบประมาณ หรือทางสำนักงบประมาณมีการส่งข้อความไปยังผู้ใช้ตามคำเรียกร้องผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

ทางสำนักงบประมาณจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆต่อความเสียหายโดยไม่จำกัดไม่ว่าจะเป็น ความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกรณีพิเศษ หรือ โดยบังเอิญ หรือความเสียหายสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยง เกี่ยวข้อง หรือการใช้เว็บไซต์นี้

การดาวน์โหลด

โปรดรับทราบไว้ว่าการดาวน์โหลด ที่ได้ดาวน์โหลดมาจากทางเว็บไซต์ถือเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง ทางสำนักงบประมาณจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหาย สูญเสียอันใด (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ที่เกิดขึ้น หรือเป็นผลมาจากไวรัสคอมพิวเตอร์ โทรจัน ฮอร์ส(Trojan Horses) หนอนเว็บไซต์(Worms) โปรแกรมระเบิด(software 'bombs') หรือสิ่งใดๆที่คล้ายคลึงกัน