ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  บริการออนไลน์  >  ถาม - ตอบ   
รหัส เรื่อง ประเภท วันที่ส่ง เข้าชม
รหัส2561/56 เรื่องกรรไกรตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เป็นรายจ่ายประเภทใด ประเภทการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วันที่ส่ง17 ธ.ค. 61 สถานะ4 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/55 เรื่องน้ำยาล้างรถหรือแชมพูล้างรถ เป็นรายงานค่าวัสดุ ประเภทใด ประเภทการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วันที่ส่ง17 ธ.ค. 61 สถานะ6 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/53 เรื่องสำนักงบประมาณมีราคากลางค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสหรือรถทัวร์) หรือไม่ครับ ประเภทด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ วันที่ส่ง26 พ.ย. 61 สถานะ22 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/51 เรื่องกรณีเงินค่าซ่อมแซมจะต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือไม่ ประเภทด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ วันที่ส่ง19 พ.ย. 61 สถานะ3 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/48 เรื่องรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประเภทบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ วันที่ส่ง8 พ.ย. 61 สถานะ81 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/47 เรื่องระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ ลูกจ้างชั่วคราว ประเภทด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ วันที่ส่ง6 พ.ย. 61 สถานะ3 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/44 เรื่องงบประมาณการปรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในปีงบประมาณ 2561 ประเภทด้านการงบประมาณ วันที่ส่ง19 ต.ค. 61 สถานะ16 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/43 เรื่องการอ้างอิงราคาบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประเภทบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ วันที่ส่ง17 ต.ค. 61 สถานะ136 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/42 เรื่องการจัดหาซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ ประเภทการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วันที่ส่ง15 ต.ค. 61 สถานะ6 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/41 เรื่องการกำหนดระยะเวลาจ้าง ประเภทด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ วันที่ส่ง4 ต.ค. 61 สถานะ8 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 25 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 3 หน้า