อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เอกสารงบประมาณ  >  เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์  >  ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)   
ฉบับที่ 3 เล่มที่ 14 (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้เข้าชม : 1951
  • แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
  • แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
  • แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
  • แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
  • แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
  • แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
  • แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
  • แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
  • แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
วันที่ประกาศ : 06 มิ.ย. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 23 ก.ค. 2561 | 15:52 น.
0 Shares