ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  การงบประมาณ  >  กฎหมายและระเบียบ  >  ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ   >  ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๗ ลว. ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.  
ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๗ ลว. ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.
ผู้เข้าชม : 365
วันที่ประกาศ : 22 พ.ย. 2559 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 27 ต.ค. 2560 | 15:29 น.
0 Shares