อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  บริการออนไลน์  >  ถาม - ตอบ   

ถาม - ตอบ


ประเภท : การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
เรื่อง : กรรไกรตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ เป็นวัสดุงานบ้านงานครัวหรือไม่
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดซื้อจัดจ้างกรรไกรตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้
ถาม
กรรไกรตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ เป็นวัสดุงานบ้านงานครัวหรือไม่

ตอบ

แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุตามรายจ่ายงบประมาณเป็นวัสดุประเภทใด นั้น ปัจจุบันมิได้มีการกำหนดหลักการจำแนกไว้ จึงเป็นกรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะเป็นผู้บันทึกในระบบบัญชีภายในของหน่วยงานให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานผู้ตอบคำถาม : กองกฎหมายและระเบียบ