อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ถาม - ตอบ


ประเภท : ด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ
เรื่อง : งบผูกพัน
วัตถุประสงค์ : ข้อสงสัย
ถาม
งบผูกพันปี 2559-2562 เงินของปี 2562 ถ้าเบิกจ่ายไม่ทันภายใน 30 กันยายน 2563 เงินจะถูกพับไปไหม
ตอบ

ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ กำหนดว่า การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้ ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

ดังนั้น กรณีที่หารือ สำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ถ้าเบิกจ่ายงบประมาณของปี ๒๕๖๒ ไม่ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เงินจะถูกพับไปหรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า หากเป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปีที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นกำหนดเวลา และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายจากคลัง ก็ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังต่อไปได้ไม่เกินหกเดือนปรับปรุงคำตอบ ณ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ผู้ตอบคำถาม : กองกฎหมายและระเบียบ

ไฟล์แนบ

1

วันที่ลงประกาศ : 11 มี.ค. 2563   |   10:12   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 113.37 KB