อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ถาม - ตอบ


ประเภท : ค่า K
เรื่อง : หน้าที่การตรวจสอบค่า k
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ถาม
กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างวงเงินไม่เกินห้าสิบล้านบาท ผู้ว่าจ้างคือองค์กรปดครองส่วนท้องถิ่น ในการตรวจสอบคำนวนและอนุมัติ ค่า k เป็นหน้าที่ของใคร และจะต้องส่งผลการตรวจสอบคำนวน ค่า k ให้สำนักงบประมาณตรวจสอบและให้ควาใเห็นชอบก่อนเรียกเงินเพิ่มจากผู้รับจ้างหรือจ่ายเงินเพิ่มให้ผู้รับจ้าง หรือไม่ อย่างไร
ตอบ

สำนักงบประมาณขอเรียนว่า กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างวงเงินไม่เกินห้าสิบล้านบาท ผู้ว่าจ้างคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการตรวจสอบคำนวณ และอนุมัติค่า K เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาเป็นผู้พิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ ตามคู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ และหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๔๐๗/ว ๑๕๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๔ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด ขอให้ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ www.bb.go.th หัวข้อ คู่มือเอกสารฯ คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)หัวข้อ "ข่าวและกิจกรรม   >  เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)   >  คู่มือการคิดค่า K และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง"ผู้ตอบคำถาม :