อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ถาม - ตอบ


ประเภท : การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
เรื่อง : จัดซื้อเราเตอร์ไร้สาย ราคา 1,050 บาท รับประกันตลอดอายุการใช้งาน ถือเป็นรายจ่ายประเภทใด
วัตถุประสงค์ : เพื่อนำมากระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงานให้ทั่วถึง
ถาม
หน่วยงานมีความประสงค์จะจัดซื้อเราเตอร์ไร้สาย จำนวน 1 ชิ้น ราคา 1,050 บาท
ชนิดวัสดุ...พลาสติก
Spec .......
* เราเตอร์ไร้สาย AC750 Dual-band * ความถี่ 2.4GHz up to 300Mbps, 5GHz up to 433Mbps * มาตรฐานสัญญาณไร้สาย : IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3u * อินเตอร์เฟซ : 1 10/100 fast Ethernet Ports, 4 10/100 fast Ethernet LAN Ports * ระบบความปลอดภัยไร้สาย : WPA & WPA2, WEP * พร้อมเสาอากาศภายนอก 3 เสา * รับประกันตลอดอายุการใช้งาน * จำนวน 1 ชิ้น
รับประกันตลอดอายุการใช้งาน

การจัดซื้อซื้อดังกล่าวถือเป็นวัสดุ หรือครุภัณฑ์์
ตอบ

ตามหนังสือสำนักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๖๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ข้อ ๑.๓.๑ ได้กำหนดค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น กรณี จัดซื้อเราเตอร์ไร้สาย จำนวน ๑ ชิ้น ราคา ๑,๐๕๐ บาท นั้น โดยสภาพของเราเตอร์มีลักษณะคงทนถาวร เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง จึงจัดเป็นรายจ่ายงบลงทุนลักษณะค่าครุภัณฑ์ผู้ตอบคำถาม : กฎหมาย