อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ถาม - ตอบ


ประเภท : การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
เรื่อง : การจัดซื้อ ที่เจาะกระเพาะโค ถือเป็นรายจ่ายประเภทใด
วัตถุประสงค์ : สำหรับใช้เจาะกระเพาะหมักของโคที่มีแก๊สแน่นเพื่อระบายแก๊สออก
ถาม
การจัดซื้อ ที่เจาะกระเพาะโค ถือเป็นรายจ่ายประเภทใด เนื่องจากวัสดุทำด้วยเหล็ก หรือสแตนเลส รายละเอียดตามที่แนบ (ราคาชิ้นละ 600 บาท)
ตอบ

ที่เจาะกระเพาะโค ประกอบด้วย ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นเข็มแหลมตัน ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๒ เซนติเมตร อีกส่วนหนึ่งเป็นกระบอกกลวง ทำด้วยเหล็กหรือสแตนเลส ดเมจับทำจากไม้เหล็ก สแตนเลส หรือพลาสติก ตามข้อมูลจำเพาะดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่เมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า จึงจัดเป็นรายจ่ายงบดำเนินงาน ลักษณะค่าวัสดุคงทน ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณผู้ตอบคำถาม : กองกฎหมายและระเบียบ