อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ถาม - ตอบ


ประเภท : การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
เรื่อง : การจัดซื้อ ที่ถ่างปากโค ถือเป็นประเภทรายจ่ายใด
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ตรวจรักษาภายในช่องปากโค
ถาม
การจัดซื้อ ที่ถ่างปากโค ถือเป็นประเภทรายจ่ายใด เนื่องจากวัสดุทำจากสแตนเลส หรือเหล็ก มีความคงทน รายละเอียดตามที่แนบ (ราคาชิ้นละ 1,000 บาท)
ตอบ

ที่ถ่างปากโค วัสดุทำจากสแตนเลส หรือเหล็ก ด้ามจับทำจากโลหะไร้สนิม พลาสติก หรือไม้มีความคงทนแข็งแรง ตามข้อมูลจำเพาะดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่เมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า จึงจัดเป็นรายจ่ายงบดำเนินงาน ลักษณะค่าวัสดุคงทน ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณผู้ตอบคำถาม : กองกฎหมายและระเบียบ