อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ถาม - ตอบ


ประเภท : การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
เรื่อง : การจัดซื้อ เครื่องมือผ่าซากสัตว์ชุดใหญ่ ถือเป็นรายจ่ายประเภทใด
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการผ่าซากสัตว์
ถาม
การจัดซื้อ เครื่องมือผ่าซากสัตว์ชุดใหญ่ ถือเป็นรายจ่ายประเภทใด รายละเอียดตามที่แนบ (ราคาชุดละ 10,000 บาท)
ตอบ

เครื่องมือผ่าซากสัตว์ชุดใหญ่ ๑ ชุด ประกอบด้วยสิ่งของต่าง ๆ เช่น มีดเลาะกระดูก มีดหั่นเนื้อ กรรไกรปลายแหลมมน เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งของที่มีขนาดเล็ก โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่เมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า จึงจัดเป็นรายจ่ายงบดำเนินงาน ลักษณะค่าวัสดุคงทน ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณผู้ตอบคำถาม : กองกฎหมายและระเบียบ