อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ถาม - ตอบ


ประเภท : การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
เรื่อง : การจัดซื้อชุดหูฟังจังหวะการเต้นของหัวใจและเสียงปอด ถือเป็นรายจ่ายประเภทใด
วัตถุประสงค์ : หูฟังเพื่อใช้ตรวจในการฟังเสียง เพื่อประเมินสภาวะการทำงานของหัวใจและปอด (โคนม)
ถาม
การจัดซื้อชุดหูฟังจังหวะการเต้นของหัวใจและเสียงปอด ถือเป็นรายจ่ายประเภทใด เนื่องจากการจัดซื้อดังกล่าว เป็นสิ่งของที่มีลักษณะคงทน คือ หูฟังทำจากโลหะไร้สนิม มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.25 นิ้ว ก้านหูฟังทำจากอลูมิเนียม รายละเอียดตามที่แนบ (ราคาชุดละ 2,800 บาท)
ตอบ

ชุดหูฟังจังหวะการเต้นของหัวใจและเสียงปอด ตามข้อมูลจำเพาะดังกล่าวข้างต้นมีลักษณะเป็นสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่เมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า จึงจัดเป็นรายจ่ายงบดำเนินงาน ลักษณะค่าวัสดุคงทน ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณผู้ตอบคำถาม : กองกฎหมายและระเบียบ