อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ถาม - ตอบ


ประเภท : บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เรื่อง : บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กีฬา (ประเภทเครื่องออกกำลังกาย)
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำ TOR ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ถาม
รายละเอียดของมาตรฐานครุภัณฑ์กีฬา (ประเภทเครื่องออกกำลังกาย) ใช้ในศูนย์ฟิสเนส สำหรับให้บริการประชาชน สามารถหาข้อมูลได้ที่ไหนบ้างครับ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาข้อมูลมีที่ไหนบ้างครับ
ตอบ

สำนักงบประมาณไม่ได้กำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์กีฬา ประเภทเครื่องออกกำลังกาย  ดังนั้น  กรณีตามคำถาม จึงเป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำหรับการกำหนดราคากลางเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาในการจัดหานั้น หน่วยงานต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้  จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลครุภัณฑ์กีฬา ประเภทเครื่องออกกำลังกายได้จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และ/หรือผู้จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬาผู้ตอบคำถาม : กองมาตรฐานงบประมาณ ๑