อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ถาม - ตอบ


ประเภท : การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
เรื่อง : กรรไกรตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้พุ่มเล็กๆ เป็นรายจ่ายประเภทใด
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้สำหรับตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้พุ่มเล็กๆ
ถาม
กรรไกรตัดหญ้า เป็นรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทใด
ตอบ

กรรไกรตัดหญ้า หรือตัดแต่งกิ่งไม้พุ่มเล็กๆ เป็นสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่เมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า จึงจัดเป็นรายจ่ายงบดำเนินงาน ลักษณะค่าวัสดุคงทน ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณผู้ตอบคำถาม :