อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ถาม - ตอบ


ประเภท : การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
เรื่อง : น้ำยาล้างรถหรือแชมพูล้างรถ เป็นรายจ่ายประเภทใด
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ล้างทำความสะอาดรถส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ถาม
น้ำยาล้างรถหรือแชมพูล้างรถ เป็นรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทใด
ตอบ

น้ำยาล้างรถหรือแชมพูล้างรถ ถือเป็นสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป จึงจัดเป็นวัสดุสิ้นเปลือง ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณผู้ตอบคำถาม :