อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ถาม - ตอบ


ประเภท : ด้านการงบประมาณ
เรื่อง : วัสดุสำนักงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการจัดซื้อ
ถาม
อยากทราบว่าวัสดุสำนักงานอะไรบ้างที่ไม่สามารถจัดซื้อและเบิกจ่ายไม่ได้บ้างเช่น ปากกา เบิกได้หรือไม่
ตอบ    สำนักงบประมาณขอเรียนว่า ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กำหนดค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายเพื่อการบริหารงานประจำตามอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ หรือค่าใช้จ่ายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในแผนงบประมาณ ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรืองบรายจ่ายอื่นใดที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายที่เกิดจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีด้วย โดยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบดังกล่าว ส่วนราชการต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี สำหรับวัสดุสำนักงาน ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน ลักษณะค่าวัสดุ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามจำเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เว้นแต่ ค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายที่จัดให้เจ้าหน้าที่ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ค่าเครื่องแบบยามรักษาการณ์ และค่าวัสดุที่ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีความประสงค์ที่จะทราบรายการวัสดุสำนักงานที่สามารถจัดซื้อและเบิกจ่ายได้ ขอให้หน่วยงานหารือไปยังกระทรวงการคลัง

ผู้ตอบคำถาม : กองมาตรฐานงบประมาณ 1

ไฟล์แนบ

1

วันที่ลงประกาศ : 20 ก.ย. 2561   |   10:25   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 464 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 273.28 KB