อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ถาม - ตอบ


ประเภท : บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เรื่อง : จัดซื้อสูงกว่าราคามาตรฐาน
วัตถุประสงค์ : จัดซื้อครุภัณฑ์สูงกว่าราคามาตรฐานได้หรือไม่
ถาม
หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ (ประกอบด้วยครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาของกระทรวงดิจิทัลฯ จำนวน 13 รายการ) จัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาตัดสินจากราคารวม ผลการดำเนินการปรากฎว่า เมื่อตรวจสอบในแต่ละรายการแล้วมีการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่จัดซื้อในราคาสูงกว่าเกณฑ์ราคาของกระทรวงดิจิทัลฯ เนื่องจากพิจารณาตัดสินจากราคารวมต่ำสุด ทำให้มีงบประมาณคงเเหลือ เนื่องจากบางรายการสามารถจัดซื้อได้ในราคาต่ำว่าราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถกระทำได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ
ตอบ สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลฯ ถือเป็นราคากลาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หากส่วนราชการจะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สูงกว่าเกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลฯ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ เว้นแต่จะจัดซื้อครุภัณฑ์นอกเหนือจากเกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลฯ ทั้งนี้ เห็นสมควรหารือไปยังกระทรวงดิจิทัลฯ ซึ่งเป็นผู้กำหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะคอมพิวเตอร์

ผู้ตอบคำถาม : กองมาตรฐานงบประมาณ 1