อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ถาม - ตอบ


ประเภท : การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
เรื่อง : การตกแต่งสวน
วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบว่าต้องเบิกจ่ายจากงบลงทุนหรืองบดำเนินงาน
ถาม
สอบถามว่า การซื้อต้นไม้ หินกรวด อุปกรณ์ปูนปั้นต่าง ๆ มาประดับตกแต่งสวน จัดเป็นการปรับปรุงที่ดิน ซึ่งเป็นรายการค่าที่ดินในงบลงทุนหรือไม่คะ
(ไม่มีหญ้า แต่มีการนำหินกรวดมาตกแต่งติดกับพื้นดิน และปลูกต้นไม้ใหญ่น้อย และตกแต่งด้วยอุปกรณ์ปูนปั้นต่าง ๆ เช่น น้ำพุ น้ำผุด ฯลฯ)
ขอบคุณค่ะ
ตอบ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร ๐๗๐๔/ว ๖๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ข้อ ๑.๓.๒ (๒) ได้กำหนดให้รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดินรวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น กรณีการซื้อต้นไม้ หินกรวด อุปกรณ์ปูนปั้นต่าง ๆ มาประดับตกแต่งสวน ไม่ได้ทำให้ ที่ดินมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จึงไม่ถือเป็นรายจ่ายงบลงทุน ลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ผู้ตอบคำถาม : กองกฎหมายและระเบียบ