อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 4


นางนภาพร ผิวอ่อน

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 4
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
e-mail : napaporn-p@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา
2. เสนอแนะและให้ความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในด้านการงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณในความรับผิดชอบ
3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานกับหน่วยรับงบประมาณในการจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ ที่คำนึงถึงความจำเป็น ภารกิจ สถานะเงินนอกงบประมาณ ความสามารถในการหารายได้ การใช้จ่าย และการก่อหนี้ผูกพัน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ
4. วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการรวมทั้งวิเคราะห์เงินนอกงบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณในความรับผิดชอบ
5. ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณและงบประมาณรายจ่ายบูรณาการในความรับผิดชอบ
6. จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อรัฐสภา
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย
 

หน่วยงานภายใน
กลุ่มยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณ 0 2265 1321, 0 2265 1342
ส่วนงบประมาณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1 0 2265 1320, 1361, 1360, 1341, 1340
ส่วนงบประมาณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2 0 2265 1319, 1343, 1345, 1344
ส่วนงบประมาณกระทรวงวัฒนธรรม 1 0 2265 1322, 1364, 1365, 1362, 1363
ส่วนงบประมาณกระทรวงวัฒนธรรม 2 0 2265 1323, 1347, 1346, 1379, 1380
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 1377, 1368, 1366, 1369, 1349