ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3


นางครองทรัพย์ จิรชัยศรี

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3
โทรศัพท์ : 0 2265 1029
โทรสาร : 0 2273 9885, 0 2618 5095
e-mail : krongsup@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และพลังงาน
2. เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีในด้านการงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำงบประมาณ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับระบบงบประมาณ นโยบายของรัฐบาล และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
5. วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
6. ร่วมกับหน่วยงานในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการจัดทำบริการสาธารณะ และจัดทำมาตรฐานต้นทุนในการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
7. ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
8. จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อรัฐสภา
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานภายใน
กลุ่มยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณ     0 2265 1493, 1521
ส่วนงบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 2265 1488, 1545, 1517, 1526, 1524
ส่วนงบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 0 2265 1496, 1520, 1546, 1522, 2182
ส่วนงบประมาณกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 2265 1492, 1523, 1542, 1543, 1474
ส่วนงบประมาณกระทรวงพลังงาน 0 2265 1489, 1519, 1516, 1547
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2273 9432, 1030, 1498