ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

แผนการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่จังหวัด

ข่าวสำนักงบประมาณ


วีดิทัศน์


ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


การทบทวนและวางแผนงบประมาณ
การจัดทำงบประมาณ
การอนุมัติงบประมาณ

1

13 มิ.ย. 2560
คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ...

คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2

14 มิ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560
สำนักงบประมาณ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาทบทวน และปรับปรุงข้อมูล
อ่านต่อ...

สำนักงบประมาณ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาทบทวน และปรับปรุงข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ของกระทรวงและหน่วยงาน 
2. ฐานข้อมูลประมาณการรายรับและรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว และโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์

3

14 มิ.ย. 2560 - 28 ก.ค. 2560
จัดทำข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ...

สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกันพิจารณา และจัดทำข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายของรัฐบาล แนวทางการจัดทำงบประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ 

4

01 ส.ค. 2560
คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ...

คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

5

16 ส.ค. 2560
นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ...

นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

6

01 ส.ค. 2560 - 10 พ.ย. 2560
การจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ...

การจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยหน่วยงานกลางและหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์ศักยภาพ และความต้องการของพื้นที่ให้ได้ข้อสรุป เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯคณะต่าง ๆ พิจารณากลั่นกรอง และคณะกรรมการบูรณาการของกระทรวงพิจารณาบูรณาการงบประมาณของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ (Area)

7

02 ต.ค. 2560 - 13 ต.ค. 2560
สำนักงบประมาณ พิจารณาทบทวนและกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณ
อ่านต่อ...

สำนักงบประมาณ พิจารณาทบทวนและกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

8

17 ต.ค. 2560
คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
อ่านต่อ...

คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

9

01 ต.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2560
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทำรายงานส่งสำนักงบประมาณ ดังนี้
อ่านต่อ...

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทำรายงานส่งสำนักงบประมาณ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (PART) 

10

18 ต.ค. 2560 - 07 ธ.ค. 2560
คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ...

คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พิจารณากำหนดขอบเขตและเป้าหมายของแผนงานบูรณาการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) และจัดทำข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และส่งสำนักงบประมาณ

11

24 พ.ย. 2560 - 07 ธ.ค. 2560
รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด มอบนโยบายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น
อ่านต่อ...

1. รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด มอบนโยบายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling)
2. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 25๖๐ - 257๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม'แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรูปแบบที่สำนักงบประมาณกำหนด(พ.ศ. 2558 - 2564)  นโยบายของรัฐบาล และแนวทางการจัดทำงบประมาณเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด พิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้เริ่มบันทึกข้อมูลรายละเอียดคำขอในระบบ e – Budgeting ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

12

08 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560
สำนักงบประมาณ พิจารณาข้อเสนอเบื้องต้น (Pre-Ceiling) และสรุปผลรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ
อ่านต่อ...

สำนักงบประมาณ พิจารณาข้อเสนอเบื้องต้น (Pre-Ceiling) และสรุปผลรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ ดังนี้

1. งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ของกระทรวง/หน่วยงาน

13

27 ธ.ค. 2560 - 10 ม.ค. 2561
กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกันพิจารณา
อ่านต่อ...

กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกันพิจารณาประมาณการรายได้ กำหนดนโยบาย วงเงิน และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

14

16 ม.ค. 2561
คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย วงเงิน และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ...

คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย วงเงิน และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

15

24 พ.ย. 2560 - 25 ม.ค. 2561
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ...

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยบูรณาการงบประมาณในมิตินโยบายสำคัญของรัฐบาลและมิติพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนำข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และงบประมาณตามข้อเสนอเบื้องต้น(Pre-Ceiling) ของกระทรวง/หน่วยงานไปใช้ประกอบการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประมาณการรายได้ประจำปีฯ เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งสำนักงบประมาณ

16

26 ม.ค. 2561 - 05 เม.ย. 2561
สำนักงบประมาณ พิจารณาและจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี
อ่านต่อ...

สำนักงบประมาณ พิจารณาและจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี

17

10 เม.ย. 2561
คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ...

คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมอบให้สำนักงบประมาณไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77  วรรค 2

18

11 เม.ย. 2561 - 04 พ.ค. 2561
การรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ...

การรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. สำนักงบประมาณ ประสานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่กำหนด และดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 วรรค 2
2. สำนักงบประมาณ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี

19

08 พ.ค. 2561
คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ...

คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

20

09 พ.ค. 2561 - 25 พ.ค. 2561
สำนักงบประมาณ จัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเอกสารประกอบงบประมาณ
อ่านต่อ...

สำนักงบประมาณ จัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเอกสารประกอบงบประมาณ

21

28 พ.ค. 2561
คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ...

คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเอกสารประกอบงบประมาณ เพื่อนำเสนอฝ่ายนิติบัญญัติ

22

07 มิ.ย. 2561
ฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ในวาระที่ 1
อ่านต่อ...

ฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ในวาระที่ 1

23

30 ส.ค. 2561
ฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ในวาระที่ 2 - 3
อ่านต่อ...

ฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ในวาระที่ 2 - 3

24

07 ก.ย. 2561
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป
อ่านต่อ...

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

วารสารการงบประมาณ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


เว็บย่อยสำนักงบประมาณ


บริการออนไลน์


หน่วยงานภายนอก