ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เอกสารงบประมาณ  >  เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์  >  ฉบับ พ.ร.บ.   
ฉบับที่ ๑ เอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้เข้าชม : 1554
  • รายงานภาวะเศรษฐกิจ
  • ฐานะการเงินการคลังของประเทศ
  • ประมาณการเงินที่พึงได้มาสำหรับจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  • ฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ
  • ภาระหนี้และการก่อหนี้ของรัฐ
  • ประโยชน์และการขาดรายได้จากการยกเว้นภาษีเฉพาะรายในรูปแบบต่างๆ
  • งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
วันที่ประกาศ : 13 พ.ค. 2561 | 00:00 น.
0 Shares