ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  การงบประมาณ  >  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   >  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   >   ที่ นร ๐๗๒๘ว๙ ลว. ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบื้องต้น  
ที่ นร ๐๗๒๘ว๙ ลว. ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบื้องต้น
ผู้เข้าชม : 1149
วันที่ประกาศ : 07 พ.ย. 2560 | 00:00 น.
0 Shares