อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เอกสารงบประมาณ  >  เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์   >  ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)   
ฉบับที่ ๒ เล่มที่ ๔ เอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้เข้าชม : 1153
  • แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (ต่อ)
    • พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ รวม ๔ กลุ่ม
    • กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
  • แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
    • กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
  • รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
วันที่ประกาศ : 03 ก.พ. 2560 | 00:00 น.
0 Shares