ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  สำนักงบประมาณ   >  ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง   >  อำนาจหน้าที่   
อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ผู้เข้าชม : 2318

เพื่อให้การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบของ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ประจำสำนักงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. รับผิดชอบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงบประมาณ
  2. กำกับดูแลการดำเนินการตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติและการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย
  3. กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผล โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงบประมาณ
  4. เสนอแนะโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและบริการของส่วนราชการ
  5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงและกรมต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแลกเปลี่ยนหรือใช้ข้อมูลร่วมกัน
  6. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และการให้บริการข้อมูล
  7. เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการที่เกี่ยวกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างกรมและกระทรวง
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ไฟล์แนบ

คำสั่ง สงป 214-2560.pdf

วันที่ลงประกาศ : 08 มี.ค. 2561   |   11:47   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 212 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 224.48 KB
วันที่ประกาศ : 10 พ.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 08 มี.ค. 2561 | 11:47 น.
0 Shares