ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  การงบประมาณ  >  ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี   >  ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๐ เรื่อง การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๐ เรื่อง การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้เข้าชม : 2062

[กองนโยบายงบประมาณ: ๑๖ ต.ค. ๖๐]

วันที่ประกาศ : 16 ต.ค. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 08 พ.ย. 2560 | 18:08 น.
0 Shares