ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  การงบประมาณ  >  กฎหมายและระเบียบ  >  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ   >  ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๔ ลว ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๔ ลว ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้เข้าชม : 448
วันที่ประกาศ : 22 ก.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 01 มิ.ย. 2561 | 16:50 น.
0 Shares