ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  การงบประมาณ  >  กฎหมายและระเบียบ  >  ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ   >  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุมัติค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๑๑-ว ๐๒๔ ลว. ๒๑ ธ.ค. ๒๕๓๘)  
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุมัติค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๑๑-ว ๐๒๔ ลว. ๒๑ ธ.ค. ๒๕๓๘)
ผู้เข้าชม : 452

0

วันที่ประกาศ : 22 ก.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 27 ก.ย. 2560 | 23:16 น.
0 Shares