ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  แบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักงบประมาณ (ใหม่)  
แบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักงบประมาณ (ใหม่)


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม