อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  บริการออนไลน์  >  ถาม - ตอบ   

ถาม - ตอบ


ประเภท : ค่า K
เรื่อง : สูตรค่า K สำหรับการทำสัญญาแบบปรับราคาได้
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติ​งาน
ถาม
ในการประกาศประกวดราคา จะต้องระบุสูตรค่า K ทั้ง 35 สูตร ในประกาศหรือไม่ และในกรณีทำสัญญาจะต้องระบุสูตรค่า K ทั้ง 35 สูตร ในเอกสารแนบท้ายสัญญาหรือไม่ หรือจะระบุเพียงสูตรค่า K ที่เกี่ยวข้อง
ตอบ

     ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ข้อ ๓ ไว้ว่า "การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาและต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้"

     ดังนั้น ในประกาศประกวดราคาและเอกสารแนบท้ายสัญญาจะต้องระบุสูตรการปรับราคาได้ (ค่า K) ให้ครอบคลุมงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจน และครบถ้วนตามลักษณะของงานก่อสร้าง ๆ นั้น หากจะระบุสูตรการปรับราคาได้ (ค่า K) ทั้ง ๓๕ สูตร หรือจะกำหนดสูตรการปรับราคาได้ (ค่า K) เฉพาะสูตรที่จะนำมาคำนวณเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามลักษณะงานก่อสร้างจริงก็สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถคำนวณการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามสูตรได้อย่างครบถ้วน โดยไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์และเป็นธรรมกับผู้รับจ้างผู้ตอบคำถาม : กองมาตรฐานงบประมาณ ๑