อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  บริการออนไลน์  >  ถาม - ตอบ   

ถาม - ตอบ


ประเภท : ด้านการงบประมาณ
เรื่อง : การคำนวนราคากลางทางราชการ
วัตถุประสงค์ : ความชัดเจน
ถาม
สอบถาม การทำราคากลางทางราชการ ใช้น้ำมันชนิดใดในการคำนวนราคากลาง 1. น้ำมันดีเซล 2. น้ำมันดีเซล บี 10 หรือสามารถใช้ได้ทั้ง 2 อย่างครับ
ตอบ

การกำหนดราคากลางและการคำนวณราคากลางเป็นกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง โดยการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังนั้น ขอให้สอบถามไปยังกรมบัญชีกลาง หรือสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.thผู้ตอบคำถาม : กองมาตรฐานงบประมาณ ๑