อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  บริการออนไลน์  >  ถาม - ตอบ   

ถาม - ตอบ


ประเภท : การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
เรื่อง : การเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า
วัตถุประสงค์ : เพื่อการจำแนกงบอย่างถูกต้อง และแก้ปัญหาเร่งด่วน
ถาม
กรณีหน่วยงานมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และต่อมาเกิดความเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนหม้อแปลงลูกใหม่อย่างเร่งด่วน มิฉะนั้นจะไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เนื่องจากหน่วยงานไม่มีไฟฟ้าใช้ กรณีนี้สามารถจำแนกเป็นการใช้งบดำเนินงานได้หรือไม่ เนื่องจากไม่ได้เป็นการติดตั้งครั้งแรก แต่เป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถมีไฟฟ้าใช้ได้ตามปกติ
ตอบ

กรณีหน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าโดยการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ เนื่องจากเกิดความเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้นั้น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ในกรณีเป็นการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโดยหม้อแปลงไฟฟ้านั้นมิได้เป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานที่ให้บริการไฟฟ้า จะเข้าข่ายเป็นกรณีที่หน่วยงานจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้าลูกใหม่ไว้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเอง ถือเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรจึงต้องใช้จ่ายจากงบลงทุน ลักษณะค่าครุภัณฑ์ผู้ตอบคำถาม : กองกฎหมายและระเบียบ