อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  บริการออนไลน์  >  ถาม - ตอบ   

ถาม - ตอบ


ประเภท : ด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ
เรื่อง : โอนเงินกลับส่วนกลาง
วัตถุประสงค์ : ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินกลับส่วนกลาง
ถาม
1. กรณี ราชการส่วนภูมิภาค ได้รับหนังสือหรือข้อสั่งการจากหน่วยงานต้นสังกัด ให้โอนเงินเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง อยากทราบว่าข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินกลับส่วนกลางตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ใช้สำหรับอ้างอิงการโอนเงินกลับส่วนกลาง เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ ต้องอ้างอิงระเบียบฯ ข้อใด
2. การโอนเงินกลับส่วนกลาง อยู่ในคำนิยามใด ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 3
ตอบ

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และนิยามของการโอนเงินกลับส่วนกลางไว้ แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๐ กำหนดว่า "ส่วนราชการใดมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดใดกลับส่วนราชการนั้นหรือโอนไปจังหวัดอื่น ให้กระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นแล้ว"ผู้ตอบคำถาม : กองกฎหมายและระเบียบ