อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  บริการออนไลน์  >  ถาม - ตอบ   

ถาม - ตอบ


ประเภท : ด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ
เรื่อง : การซื้อวัสดุไม่ตรงประเภท
วัตถุประสงค์ : เพื่อลดกระดาษในการทำการจัดซื้อวัสดุต่างๆ
ถาม
เราสามารถซื้อวัสดุสำนักงานกับวัสดุไฟฟ้าพร้อมกันได้หรือไม่ เช่น ซื้อกระดาษ กับปลั๊กไฟ
ตอบ

กรณีที่จะจัดซื้อวัสดุสำนักงานกับวัสดุไฟฟ้าพร้อมกันได้หรือไม่นั้น เป็นขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ถามควรสอบถามไปยังกรมบัญชีกลางซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปผู้ตอบคำถาม : กองกฎหมายและระเบียบ