อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  บริการออนไลน์  >  ถาม - ตอบ   

ถาม - ตอบ


ประเภท : ค่า K
เรื่อง : การเปรียบเทียบ ค่า k อะไรถึงจะรู้ว่ามากกว่าหรือต่ำกว่า 4%
วัตถุประสงค์ : เพื่อหาค่าชดเชย
ถาม
ผมคำนวณค่า K ด้วยมือ งานทาง คสล. ได้
K=1.046 แล้วจะเอาตัวเลขนี้ไปเปรียบเทียบอย่างไร ถึงจะทราบว่า มากกว่าหรือน้อยกว่า 4% และตัวที่นำมาเปรียบเทียบมาจากที่ใดเอาอะไรอ้างอิง
ตอบ

สำนักงบประมาณขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้โดยวิธีการคำนวณ"ข้อ ๔ ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้าง นั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า ๔% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๔% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๔% แรกให้)"ดังนั้น ค่า K ที่คำนวณสูตรต่างๆ ทุกสูตร หากดัชนีราคาในเดือนส่งมอบงานเท่ากับดัชนีราคาในเดือนเปิดซองราคา ค่า K ที่คำนวณได้เท่ากับ ๑.๐๐ และหากดัชนีราคาในเดือนส่งมอบงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดือนเปิดซองราคา ค่า K ตามสูตรส่วนที่เกิน ๔% ในกรณีปรับเพิ่ม คือ เกิน ๑.๐๔ และในกรณีปรับลดเกิน ๔% คือ ลดเกิน ๐.๙๖ (ค่า K อยู่ระหว่าง ๐.๙๖-๑.๐๔ ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืน) ในกรณีที่หารือคำนวณค่า K ได้ ๑.๐๔๖ ต้องจ่ายเงินเพิ่มส่วนที่เกิน ๔% เท่ากับ ๑.๐๔๖ - ๑.๐๔๐ = ๐.๐๐๖ผู้ตอบคำถาม : กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ : โทร.0 256 2013, 0 265 2016