อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ถาม - ตอบ


ประเภท : การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
เรื่อง : ถังออกซิเจนทางการแพทย์เป็นครุภัณฑ์
วัตถุประสงค์ : ตั้งงบประมาณ
ถาม
ถังออกซิเจนทางการแพทย์เป็นครุภัณฑ์ เป็นครุภัณฑ์หรือไม่
ตอบ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร ๐๗๐๔/ว ๖๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ข้อ ๑.๓.๑ ได้กำหนดค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น กรณี ถังออกซิเจนโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร จึงจัดเป็นรายจ่ายงบลงทุน ลักษณะค่าครุภัณฑ์ ซึ่งอยู่ในงบลงทุน สามารถค้นหาหนังสือเวียนได้ที่เมนูด้านบน "หนังสือเวียน"

ผู้ตอบคำถาม : กองกฎหมายและระเบียบ

ไฟล์แนบ

1

วันที่ลงประกาศ : 28 ก.ย. 2561   |   16:00   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1484 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 98.66 KB