ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

กองจัดทำงบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณเขตพื้นที่และการบูรณาการงบประมาณในการบริหารราชการในต่างประเทศ


นางสาวนิรมล พานิชพงษ์พันธุ์

กองจัดทำงบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณเขตพื้นที่และการบูรณาการงบประมาณในการบริหารราชการในต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0 2265 2204
โทรสาร : 0 2298 6656
e-mail : panichmon@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำภาพรวมของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และหน่วยงานที่มีสำนักงานในต่างประเทศรวมทั้งบูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่
2. เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัด กลุ่มจังหวัดและหน่วยงานที่มีสำนักงานในต่างประเทศ
3. เสนอแนะและให้ความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีในด้านการงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4. กำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการ และรูปแบบในการจัดทำงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
5. ประสาน สนับสนุน กำกับ เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติราชการของสำนักงบประมาณในเขตพื้นที่
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย