ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ


นางสาวรัชนี เครือรัตน์

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ
โทรศัพท์ : 081 689 4422
โทรสาร : 0 2273 9502, 0 2618 5117
e-mail : ruchanee@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ศึกษา วิเคราะห์ และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการงบประมาณให้กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำหลักสูตร สื่อ และเอกสารประกอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาบุคลากรของสำนักงบประมาณ
4. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาให้สำนักงบประมาณเป็นศูนย์ความรู้ด้านการงบประมาณ รวมทั้งพัฒนาและให้บริการด้านห้องสมุด
5. ดำเนินการเกี่ยวกับทุนและความร่วมมือในการพัฒนาบุคคลากรของสำนักงบประมาณทั้งในและต่างประเทศ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

หน่วยงานภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  0 2265 2200
ส่วนวางแผนพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ 0 2265 1834
ส่วนพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ 1 0 2265 1757
ส่วนพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ 2 0 2265 1833
ส่วนพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ 3 0 2265 1762
ส่วนบริหารจัดการความรู้ด้านการงบประมาณ 0 2265 1805
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 1838