อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ


นางสาวนันทนา สุทธิธนากุล

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0 2273 9411, 1038
โทรสาร : 0 2273 9502, 0 2618 5117
e-mail : nantana_s@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ รวมทั้งรูปแบบและแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาบุคลากร ให้คำปรึกษา แนะนำ ร่วมมือ หรือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
3. ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาให้สำนักงบประมาณเป็นศูนย์ความรู้ด้านการงบประมาณ
รวมทั้งพัฒนาและให้บริการด้านห้องสมุด
4. ดำเนินการเกี่ยวกับทุนและความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของสานักงบประมาณทั้งในและต่างประเทศ
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย
 

หน่วยงานภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  2200
ส่วนวางแผนพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ 0 2265 1834
ส่วนพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ 1 0 2265 1757
ส่วนพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ 2 0 2265 1833
ส่วนพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ 3 0 2265 1762
ส่วนบริหารจัดการความรู้ด้านการงบประมาณ 0 2265 1805
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 1837