ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


นายเสนีย์ ชีพทองคำ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0 2265 1035
โทรสาร : 0 2273 9379
e-mail : seni@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. เสนอแนะนโยบาย แนวทางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ หรือเครือข่ายข้อมูลด้านการงบประมาณ
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งสนับสนุนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบงาน ระบบเครื่อง และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบการสำรวจ การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูล ข้อสนเทศด้านการงบประมาณ
4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและบริการข้อมูลด้านการงบประมาณ
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานภายใน
ส่วนสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 2265 1717, 1711, 1712, 1713, 1721
ส่วนพัฒนาระบบประสานเครือข่ายภายนอก 0 2265 1741, 1742, 1736, 1739, 1703
ส่วนพัฒนาระบบข้อมูลการงบประมาณ 1     0 2265 1719, 1749, 1747, 1737
ส่วนพัฒนาระบบข้อมูลการงบประมาณ 2 (ระบบ e-Budgeting / ระบบ BB EvMis) 0 2265 1718, 1738, 1706, 1716, 1745, 1744
ส่วนพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 0 2265 1732, 1746, 1705, 1710
ส่วนพัฒนาและบริการสารสนเทศ 0 2265 1702, 1707, 1708, 1709
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 1729, 1036