ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การงบประมาณ


นางเพชรัตน์ เสรีพันธ์พานิช

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0 2265 1551
โทรสาร : 0 2273 9334
e-mail : petcharat@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเครื่องมือทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณภาครัฐในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนและรักษาวินัยทางการคลัง
2. ศึกษาและวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ การเงินการคลัง รายได้และหนี้สาธารณะ และการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เพื่อประกอบการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพในระยะปานกลางและระยะยาว
3. จัดทำข้อเสนอนโยบายงบประมาณและยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมข้อเสนอโครงสร้างงบประมาณ และการกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
4. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
5. นำผลการศึกษาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาทบทวนการบริหารจัดการรายจ่ายภาคสาธารณะ
6. ประสานงาน ติดต่อ และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการงบประมาณกับองค์กรทางการเงินการคลังทั้งในและต่างประเทศ
7. ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานภายใน
ส่วนยุทธศาสตร์การงบประมาณ 1 0 2265 1596
ส่วนยุทธศาสตร์การงบประมาณ 2 0 2265 1564
ส่วนยุทธศาสตร์การงบประมาณ 3 0 2265 1868
ส่วนยุทธศาสตร์การงบประมาณ 4  0 2265 1865
ส่วนยุทธศาสตร์การงบประมาณ 5 0 2265 1870
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 1875, 1876, 1878