อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การงบประมาณ


นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิพงษ์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0 2265 1551
โทรสาร : 0 2273 9369
e-mail : patcharaporn@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเครื่องมือทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณภาครัฐในการจัดสรรทรัพยากร เพื่อความยั่งยืนและรักษาวินัยทางการคลัง
2. ศึกษาและวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ การเงินการคลัง รายได้ หนี้สาธารณะ และการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประกอบการกำหนดกรอบประมาณการรายจ่าย ประมาณการรายรับและฐานะการคลังของรัฐบาลในระยะปานกลางและระยะยาว
3. จัดทำข้อเสนอนโยบายงบประมาณและยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ข้อเสนอโครงสร้างงบประมาณ และการกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
4. จัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
5. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์การงบประมาณ
6. นำผลการศึกษาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาทบทวนการบริหารจัดการรายจ่ายภาคสาธารณะ
7. ประสานงาน ติดต่อ และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการงบประมาณกับองค์กรทางการเงินการคลังทั้งในและต่างประเทศ
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

หน่วยงานภายใน
ส่วนยุทธศาสตร์การงบประมาณ 1 0 2265 1596
ส่วนยุทธศาสตร์การงบประมาณ 2 0 2265 1564
ส่วนยุทธศาสตร์การงบประมาณ 3 0 2265 1864
ส่วนยุทธศาสตร์การงบประมาณ 4  0 2265 1865
ส่วนยุทธศาสตร์การงบประมาณ 5 0 2265 1870
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 1874, 1875, 1878