ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานงบประมาณ 2


นายนิรันดร จอมทอง

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานงบประมาณ 2
โทรศัพท์ : 0 2265 2007, 0 2265 2224
e-mail : nirundorn@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะนโยบาย รูปแบบ แนวทางเกี่ยวกับการจัดทำและกำหนดต้นทุนหน่วยปฏิบัติ เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและความเหมาะสมของแต่ละหน่วยปฏิบัติ
2. กำหนดและพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ เครื่องมือ และคู่มือการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยปฏิบัติ
3. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยปฏิบัติ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานภายใน
ส่วนมาตรฐานต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (OUC) 1 0 2265 2010, 081 345 4564
ส่วนมาตรฐานต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (OUC) 2 081 361 6521
ส่วนมาตรฐานต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (OUC) 3 084  090 4136
ส่วนมาตรฐานต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (OUC) 4 081 818 1919
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 2219