ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานงบประมาณ 1


นายพิชัย คุ้มหรั่ง

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานงบประมาณ 1
โทรศัพท์ : 0 2265 1046
โทรสาร : 0 2273 9240
e-mail : pichai_kk@yahoo.com

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะนโยบาย รูปแบบ แนวทางเกี่ยวกับการจัดทำและกำหนดมาตรฐานงบประมาณ และเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง
2. กำหนดและพัฒนามาตรฐานต้นทุน มาตรฐานครุภัณฑ์ มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง และอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
3. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานต้นทุน มาตรฐานครุภัณฑ์ มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างและหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานภายใน
ส่วนพัฒนามาตรฐานกลาง 1 0 2265 2016
ส่วนพัฒนามาตรฐานกลาง 2 0 2265 2014
ส่วนพัฒนามาตรฐานกลาง 3 0 2265 2012
ส่วนพัฒนามาตรฐานกลาง 4 0 2265 2015
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 1991