ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการ


นายอนุชา ภาระนันท์

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการ
โทรศัพท์ : 0 2265 1032
โทรสาร : 0 2273 9334
e-mail : anucha@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. พัฒนาและกำหนดรูปแบบของระบบงบประมาณให้มีความเหมาะสมและเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณรายจ่าย
2. พัฒนาและกำหนดรูปแบบของการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ
3. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระบบงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานภายใน
กลุ่มพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 0 2265 1786
ส่วนพัฒนาระบบงบประมาณด้านการบริหารจัดการและโครงสร้างพื้นฐาน 0 2265 1770
ส่วนพัฒนาระบบงบประมาณด้านความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรม 0 2265 1785
ส่วนพัฒนาระบบงบประมาณด้านสังคม 0 2273 9503, 0 2265 1806
ส่วนพัฒนาระบบงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 0 2265 1777
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 1780, 1801, 1764