อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการ


นางสาวรุ่งทิพย์ ลิมปาภินันท์

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการ
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
e-mail : rungthip@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. พัฒนาและกำหนดรูปแบบของระบบงบประมาณให้มีความเหมาะสมและเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณรายจ่าย
2. พัฒนาและกำหนดรูปแบบของการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ
3. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระบบงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานภายใน
กลุ่มพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 0 2265 1786 , 06 1403 2835 
ส่วนพัฒนาระบบงบประมาณด้านการบริหารจัดการและโครงสร้างพื้นฐาน 0 2265 1770
ส่วนพัฒนาระบบงบประมาณด้านความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรม 0 2265 1785
ส่วนพัฒนาระบบงบประมาณด้านสังคม 0 2273 9503, 0 2265 1806
ส่วนพัฒนาระบบงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 0 2265 1777
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 1780, 1801, 1764