ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองประเมินผล 2


นายเจษฎา บรรเลงจิต

ผู้อำนวยการกองประเมินผล 2
e-mail : jesada@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. พัฒนาระบบ รูปแบบ กระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
2. ติดตามประเมินผลในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบในการดำเนินงานของส่วนราชการ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ด้านการบริหาร ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม และติดตามประเมินผลในมิติยุทธศาสตร์ มิติพื้นที่ แผนบูรณาการงบประมาณ นโยบายสำคัญ และนโยบายเร่งด่วน รวมทั้งรายงานการติดตามประเมินผลเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี
3. ให้คำปรึกษาหรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลให้แก่หน่วยงานในมิติยุทธศาสตร์และมิติบูรณาการ
4. ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะในการทบทวนผลผลิต โครงการ หรือกิจกรรม และการพัฒนาตัวชี้วัดในแผนบูรณาการต่างๆ
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 

หน่วยงานภายใน
ส่วนประเมินผลยุทธศาสตร์ 0 2265 1621
ส่วนประเมินผลบูรณาการ -
ส่วนประเมินผลมิติพื้นที่ 1 0 2265 1631
ส่วนประเมินผลมิติพื้นที่ 2 0 2265 1632
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 1682, 1697