อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองประเมินผล 1


นายเอก มุติตาภรณ์

ผู้อำนวยการกองประเมินผล 1
โทรศัพท์ : 0 2273 9898, 1170, 1171, 1033
โทรสาร : 0 2273 9493
e-mail : aek@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

๑.    ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนา รูปแบบ วิธีการและเครื่องมือในการติดตามประเมินผลทั้งก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
๒.    กำหนดรูปแบบหรือวิธีการในการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณแบบมีส่วนร่วม
๓.    ติดตามและประเมินผลในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจำแนกตามงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
๔.    ประมวลผลและจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
๕.    ประมวลผลและจัดทำรายงานผลการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่างรายการที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อรัฐสภา
๖.    ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย การทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย ผลผลิต โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกรณีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนด เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณและคณะรัฐมนตรี
๗.    จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว
๘.    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

หน่วยงานภายใน
ส่วนประเมินผล 1 0 2265 1652
ส่วนประเมินผล 2 0 2265 1642
ส่วนประเมินผล 3 0 2265 1660
ส่วนประเมินผล 4 0 2265 1651
ส่วนประเมินผล 5 0 2265 1661
ส่วนประเมินผล 6 0 2265 1641
ส่วนประเมินผล 7  0 2265 1688
ส่วนประเมินผล 8 0 2265 1672
ฝ่ายบริหารทั่วไป  0 2265 1034