ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองประเมินผล 1


นายยุทธนา สาโยชนกร

ผู้อำนวยการกองประเมินผล 1
โทรศัพท์ : 084 438 4828
โทรสาร : 0 2273 9493
e-mail : yuttana@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. พัฒนาระบบ รูปแบบ กระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
2. ติดตามประเมินผลในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบในการดำเนินงานของส่วนราชการ องค์การบริหารรูปแบบพิเศษ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ด้านการบริหาร ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ในมิติหน่วยงาน รวมทั้งจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี
3. ประมวลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานตาม (2) เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี
4. ให้คำปรึกษาหรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลให้แก่หน่วยงานตาม (2)
5. ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะในการทบทวนผลผลิต โครงการ หรือกิจกรรม และการพัฒนาตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานตาม (2) หรือเป้าหมายยุทธศาสตร์
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานภายใน
ส่วนประเมินผล 1 0 2265 1652
ส่วนประเมินผล 2 0 2265 1642
ส่วนประเมินผล 3 0 2265 1660
ส่วนประเมินผล 4 0 2265 1651
ส่วนประเมินผล 5 0 2265 1661
ส่วนประเมินผล 6 0 2265 1641
ส่วนประเมินผล 7  0 2265 1688
ส่วนประเมินผล 8 0 2265 1672
ฝ่ายบริหารทั่วไป  0 2265 1034