อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองนโยบายงบประมาณ


นายพิริยุตม์ ฉันทพงศ์

ผู้อำนวยการกองนโยบายงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0 2265 1032
โทรสาร : 0 2273 9334
e-mail : piriyut@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและบริหารงบประมาณ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ รายงานสถานะเงินนอกงบประมาณ รวมทั้งรูปแบบและโครงสร้างแผนงานของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
2. ประมวลผลและจัดทำข้อเสนอภาพรวมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งการปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เอกสารงบประมาณ และคำแถลงงบประมาณ
4. รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
5. จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมเสนอต่อรัฐสภา
6. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำรายงานภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย
 

หน่วยงานภายใน
ส่วนนโยบายงบประมาณ 1 (ด้านการบริหารและรูปแบบพิเศษ) 0 2265 1613
ส่วนนโยบายงบประมาณ 2 (ด้านความมั่นคง) 0 2265 1569
ส่วนนโยบายงบประมาณ 3 (ด้านการสร้างรายได้และโครงสร้างพื้นฐาน) 0 2265 1557
ส่วนนโยบายงบประมาณ 4 (ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 0 2265 1597
ส่วนนโยบายงบประมาณ 5 (ด้านการศึกษา) 0 2265 1572
ส่วนนโยบายงบประมาณ 6 (ด้านคุณภาพชีวิต ท่องเที่ยว และวัฒนธรรม) 0 2265 1559
ส่วนนโยบายงบประมาณ 7 (ด้านกำหนดรหัสผลผลิต/โครงการ, รวบรวมและสรุปข้อมูล ภาระผูกพันงบประมาณ) 0 2265 1578
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 1612