ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองนโยบายงบประมาณ


นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองนโยบายงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0 2265 1032
โทรสาร : 0 2273 9334
e-mail : alisa@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกำหนดรูปแบบ โครงสร้าง แผนงาน ให้สอดคล้องกับระบบงบประมาณและวิธีการงบประมาณ
3. ประสาน บูรณาการแผน และจัดทำแนวทางสำหรับการชี้แจงในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
4. ประสานและจัดทำข้อเสนอการจัดทำข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ
5. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาการจัดทำคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
6. จัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เอกสารงบประมาณ คำแถลงงบประมาณ
7. จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมเสนอต่อสภา
8. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการในการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี
9. ศึกษา วิเคราะห์และกำหนดรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามลักษณะงานและลักษณะเศรษฐกิจ และตามระบบการบริหารการคลังภาครัฐ
10. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี
11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานภายใน
ส่วนนโยบายงบประมาณ 1 (ด้านการบริหารและรูปแบบพิเศษ) 0 2265 1572
ส่วนนโยบายงบประมาณ 2 (ด้านความมั่นคง) 0 2265 1569
ส่วนนโยบายงบประมาณ 3 (ด้านการสร้างรายได้และโครงสร้างพื้นฐาน) 0 2265 1557
ส่วนนโยบายงบประมาณ 4 (ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 0 2265 1597
ส่วนนโยบายงบประมาณ 5 (ด้านการศึกษา) 0 2265 1576
ส่วนนโยบายงบประมาณ 6 (ด้านคุณภาพชีวิต ท่องเที่ยว และวัฒนธรรม) 0 2265 1559
ส่วนนโยบายงบประมาณ 7 0 2265 1578
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 1031