ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ


นางศรีพา ปานกุล

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ
โทรศัพท์ : 084 438 4833
e-mail : sripa@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารรูปแบบพิเศษรัฐวิสาหกิจ กองทุน และเงินทุนหมุนเวียน
2. เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีในด้านการงบประมาณขององค์การบริหารรูปแบบพิเศษและกองทุนในความรับผิดชอบ
3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำงบประมาณ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับระบบงบประมาณ นโยบายของรัฐบาล และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายเฉพาะขององค์การบริหารรูปแบบพิเศษ
5. วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณเฉพาะขององค์การบริหารรูปแบบพิเศษ
6. ร่วมกับหน่วยงานตาม (2) ในการจัดทำค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการจัดทำบริการสาธารณะ และจัดทำมาตรฐานต้นทุนในการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานดังกล่าว
7. ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานตาม (2)
8. ประมวลผลและจัดทำรายงานการคลัง และประมาณการรายได้ของรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นเอกสารประกอบร่างพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
9. ประสานงานและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการลงทุน การก่อหนี้สาธารณะ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
10. จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อรัฐสภา
11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานภายใน
ส่วนงบประมาณหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 0 2265 2098, 2108, 2110, 2095, 2107, 2077, 2094, 2231
ส่วนงบประมาณองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 0 2265 2102, 2105, 2094, 2078
ส่วนงบประมาณบูรณาการรัฐวิสาหกิจ 0 2265 2097, 2079, 2071, 2070, 2078
ส่วนงบประมาณบูรณาการกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 0 2265 1769, 2119, 2120, 1789
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 2103, 2104, 2105