อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ


นายคงศักดิ์ บูรณะกุล

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ
โทรศัพท์ : 0 2265 1679 ภายใน 1679
โทรสาร : 0 2273 9914
e-mail : kongsak@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณด้านการบริหารรูปแบบพิเศษ
2. เสนอแนะและให้ความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในด้านการงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณและทุนหมุนเวียนในความรับผิดชอบ
3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานกับหน่วยรับงบประมาณในการจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ ที่คำนึงถึงความจำเป็น ภารกิจ สถานะเงินนอกงบประมาณ ความสามารถในการหารายได้ การใช้จ่าย และการก่อหนี้ผูกพัน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ
4. วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการรวมทั้งวิเคราะห์เงินนอกงบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณในความรับผิดชอบ
5. ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณและงบประมาณรายจ่ายบูรณาการในความรับผิดชอบ
6. ประมวลผลและจัดทำรายงานการคลังเกี่ยวกับสถานะทางการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ทุนหมุนเวียน และจัดทำประมาณการรายได้ของรัฐวิสาหกิจเพื่อเป็นเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
7. ประสานงานและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการลงทุนการก่อหนี้สาธารณะและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
8. จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อรัฐสภา
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย
 

หน่วยงานภายใน
ส่วนงบประมาณหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 0 2265 2098, 2108, 2110, 2095, 2107, 2077, 2094, 2231
ส่วนงบประมาณองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 0 2265 2102, 2105, 2094, 2078
ส่วนบูรณาการรัฐวิสาหกิจ 0 2265 2097, 2079, 2071, 2070, 2078
ส่วนบูรณาการกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 0 2265 1769, 2119, 1844, 1789, 1802
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 2103, 2104, 2105